اندازه گیری مقاومت زمین

روش های اندازه گیری مقاومت زمین

اندازه گیری مقاومت زمین ، مقاومت زمین به طور کلی به دو بخش مقاومت ویژه خاک و مقاومت الکترود زمین تقسیم می شود. اندازه گیری مقاومت ویژه خاک قبل از…