اندازه گیری مقاومت زمین

روش های اندازه گیری مقاومت زمین

اندازه گیری مقاومت زمین ، مقاومت زمین به طور کلی به دو بخش مقاومت ویژه خاک و مقاومت الکترود زمین تقسیم می شود. اندازه گیری مقاومت ویژه خاک قبل از…

مقاومت سنجی چاه ارت

اندازه گیری مقاومت چاه ارت

اندازه گیری مقاومت چاه ارت عمدتا بعنوان جایگزین اندازه گیری مقاومت الکترود زمین استفاده می شود، چون الکترود زمین می تواند انواع گوناگونی داشته باشد که چاه ارت یکی از…