بازرسی دیگ بخار

بازرسی دیگ بخار

بازرسی دیگ بخار شامل آماده سازی دیگ بخار، ضخامت سنجی ، تست هیدرواستاتیک، بررسی لول کنترل دیگ بخار، بررسی پرشر سوئیچ، بررسی سوپاپ اطمینان، بررسی سنسور شعله و دیگر موارد…