بازرسی سیم بکسل جرثقیل

بازرسی فنی سیم بکسل

بازرسی سیم بکسل جرثقیل نقش مهمی در افزایش عمر آن و ایمنی سیم بکسل ایفا می‌نماید. به جهت گستردگی کاربرد سیم بکسل و تجهیزات جانبی مربوطه در تاور کرین، جرثقیل سقفی و بسیاری از ماشین آلات دیگر،‌ ایمنی سیم بکسل حائز اهمیت فراوانی است. رعایت این نکات ایمنی و بازرسی سیم بکسل به صورت روزانه توسط کاربران انواع جرثقیل ها می تواند در کاهش حوادث مربوطه سهم بسزایی داشته باشد

ایمنی و بازرسی فنی سیم بکسل
بازرسی فنی سیم بکسل

استاندارد بازرسی سیم بکسل جرثقیل – نگهداری ، تعمیر و بازرسی سیم بکسل ها

استاندارد ملی ۱۶۲۹۱ جرثقیل- سیم بکسل-نگهداری و تعمیرات-بازرسی و از رده خارج کردن

ﻫﺪف و داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑرد

ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ استاندارد سیم بکسل ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ بازرسی ، ﺗﻌﻤﻴﺮ و نگهداری و ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن طناب های سیمی ( سیم بکسل ) ﻓﻮﻻدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ وﻳﻨﭻ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺑﺮ اﺳﺖ .

اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﻃﻨﺎب ﻫﺎﻳﻲ ( سیم بکسل ) ﻛﻪ در اﻧﻮاع ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ هایی ﻛﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 4306-1 درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه ﻛﺎرﺑﺮد دارد .

اﻟﻒ – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﻛﺎﺑﻠﻲ و ﺑﻨﺪری

ب – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﻲ ( جرثقیل ﻫﺎی ﺑﺎزویی، دﻳﻮار ﻳﺎ ﻣﺘﺤﺮک

پ – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﻋﺮﺷﻪ ای

ت – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی دﻛﻞ دار ﻛﺸتی

ث – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی دﻛﻞ دار ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻮم ﺛﺎبت

ج – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﺷﻨﺎور

چ – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک

ح – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﺳﻘفی

خ – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﭘﻞ دار و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻞ دار ﺑﻨﺪری

د – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﭘﻞ دار و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻞ دار

ذ – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی رﻳلی

ر- ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﺑﺮجی

ز- ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺳﺎزه ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺑستر درﻳﺎ ﻳﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺷﻨﺎور .

اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺳﻴمی ( سیم بکسل )به ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻗﻼب، ﭼﻨﮕﻚ، ﻣﮕنت، بیل ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺒﺎرش دﺳﺘﻲ، اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .

اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻫﻮﻳﺴﺖ و مجموعه وینچ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .

اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی ﭘﻼﺳتیک فرموله ﻳﺎ ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻓﺸﺮده ﺑﺮای ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی در ﻫﻮﻳﺴﺖ ﻫﺎی تک ﻻﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﻋﻠﺖ آن ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻜست ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺗﻌﺪاد زیاد در ﻻﻳﻪ ﻫﺎی دروﻧﻲ اﺗﻔﺎق می اﻓﺘﺪ و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ دﻳﮕﺮی از ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻃﻨﺎب اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺸﺪار، ﺑﺮای ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮعه ای ﻣﻌﻴﺎری ﺑﺮای ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن از رده ﻃﻨاب ﺳﻴﻤﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺰامی

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﺟﻊ زﻳﺮ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﻛﻲ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸار ارﺟﺎع داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴست . در ﻣﻮرد ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﻮاره آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎی ﺑﻌدی آن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺷﻤﺎره ۱۴۱۲۹ ، ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺳﻴﻤﻲ ﻓﻮﻻدی – واژه نامه – ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻃﺒقه بندی

اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎریف در بازرسی سیم بکسل جرثقیل

در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻼوه بر اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻳﺎ ﺗﻌﺎریف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺷﻤﺎره ۱۴۱۲۹ ، اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﻳﻒ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود .

ﻗﻄﺮ اﺳمی : ﻗﻄﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻃﻨﺎب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻗﻄﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه : ﻗﻄﺮ واﻗﻌﻲ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، ﻛﻪ ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ به ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺎ ﻗﻄﺮ داﻳﺮه ﻣﺤﺎط ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻨاب .

ﻗﻄﺮ ﻣرجع : ﻗﻄﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﻨﺎب که خم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ( ﺑﺎز ﺷﺪن از روی درام

ﻳﺎدآوری – اﻳﻦ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می شود.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ : ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﻨﺎب در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺗﺎب ﺑﻪ دور درام ﻳﺎ از ﻳﻚ ﻻﻳﻪ روی درام ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻌﺪی ﺣﺮﻛﺖ می کند(در

ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪن ﻃﻨﺎب دور درام، ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻳﻚ دور، ﻃﻨﺎب ﺗﻮﺳﻂ دور ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﻫﻞ داده می ﺷﻮد . ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪن ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ دور درام، ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣرکت می کند، اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺒور ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﻻﻳﻪ : یک ردﻳﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻨﺎب ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ دور درام

ﺣلقه : ﻣﺎﺳﻮره ﻟﺒﻪ دار ﻛﻪ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺒﺎرش ﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ دور آن ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .

آزﻣﻮن دوره ای ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺳﻴمی : ﺑﺎزرﺳﻲ دﻗﻴﻖ و ﻋﻤﻴﻖ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻃﻨﺎب و ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ دروﻧﻲ ﻃﻨﺎب در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن .

ﻳﺎدآوری – در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آزﻣﻮن ﻛﺎمل ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪه میﺷﻮد .

ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح (ماهر ﺑﺎزرﺳﻲ ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺳﻴمی) : ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ دارای ﭼﻨﺎن داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای در ﺧﺼﻮص ﻃﻨﺎب ﻫﺎی سیمی

ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ و وﻳﻨﭻ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﻨﺎب ﻫﺎ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻨﺎب در خدمت ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨین بیشینه ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ .

ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷکاف : ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻦ دور رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ دو رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﻲ ﮔﻔﺘﻪ می ﺷﻮد .

ﻳﺎدآوری – ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ (ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ) ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻃﻨﺎب در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﻴﻦ ﺷﻜﺎف ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻜﺴﺖ رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻜﺎف، ﺑﻪ آنها اﺷﺎره ﺷﻮد .

رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪت : ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺧﺎرج ﻛﺮدن از رده ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﻳﺎدآوری – اﻳﻦ رتبه ﺑﻨﺪی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺧﺎص ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﺎهش

ﻗﻄﺮ و ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ

ایمنی و بازرسی فنی سیم بکسل در شرکت اکسیر البرز
ایمنی و بازرسی فنی سیم بکسل

ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮات و بازرسی سیم بکسل جرثقیل

ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ طناب :

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻃﻨﺎب ﺑﺮای ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺳﺎزﻧﺪه ﻃﻨﺎب و یا ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح اعلام ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل، ﻗﻄﺮ، ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه بافت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ (ﻋﻠﻲ الخصوص ﻧﻴﺮوی کششی ﺷﻜﺴﺖ ﻛﻤﻴﻨﻪ ) ﺑﺮ روی ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻃﻨﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد .

در ﺧﺼﻮص ﻃﻨﺎب ﻫﺎی نتاب ( ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭼﺮخش) ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ از روش ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻬﺎر ﻛﺮدن اﻧﺘﻬﺎ ﻫﺎی ﻃﻨﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای تهیه ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﻮن .

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮد، مانند ﻣﺎﺳﻮره ﻃﻨﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه، ﻫﺮ دوﺳﺮ ﻃﻨﺎب ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻴﭽﺶ ﻃﻨﺎب ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد .

ﺷﻜﻞ ۱ ﻣﺜﺎﻟﻲ را از ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻳﻚ ﻃﻨﺎب ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺑﺮای ﺑﺮش ﻧﺸﺎن می دهد . ﺑﺮای ﻃﻨﺎب ﻫﺎی نتاب ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭼﺮخش) ، و ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﻣﻮازی – بسته، آﻣﺎده ﺳﺎزی در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎشد . ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﭘﻴﭽﺶ کم ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻴﭽﺶ ﭘﺲ از ﺑﺮش دارﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﻳﺎدآوری – آﻣﺎده ﺳﺎزی در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ” بستن ” ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻣﻬﺎر اﻧﺘﻬﺎیی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎسبی از ﻃﻨﺎب ﺑﺮای ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، سازنده ﻃﻨﺎب و ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ از مهار اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ از نوعی که ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه از سوی سازنده جرثقیل در راهنمای عملیات ﻣﻲ باشد ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎی واﻳﺮ ﺑﻪ درام ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، مجموعه ﻗﻼبﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﻼب ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﺗﺨﻠﻴﻪ و اﻧﺒﺎرش ﻃﻨاب در بازرسی سیم بکسل جرثقیل

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻮادث و / یا آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﺧﻮد طناب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ماسوره ها وﻛﻮیلﻫﺎی ﻃﻨﺎب ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻘﻮط ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻼب ﻫﺎی ﻓﻠﺰی، ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎی لیفتراک و ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺮوی ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻃﻨﺎب ﺷﻮند ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .

ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺧﻨﻚ و ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ و از ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد . طناب ها ﻧ،ﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﺨﺎرات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺨﺎر و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮرﻧﺪه اﻧﺒﺎر شوند .

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺒﺎرش ﻃﻨﺎب ﻫﺎ در ﻫﻮای آزاد اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ که رﻃﻮﺑﺖ ، زﻧﮓ زدﮔﻲ آن را ﺗﺴﺮﻳﻊ نکند .

ﻃﻨﺎب ﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای برای ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ و زوال، ﻧﻈﻴﺮ زﻧﮓ زدﮔﻲ سطحی ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮند. در ﺻﻮرت ﺿﺮورت، ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ذی ﺻﻼح، ﺑﺎ ﻣﻮاد رواﻧﻜﺎری ﻳﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺘﻨﺎسب ﻳﺎ با رواﻧﻜﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ سازنده ، ﭘﻮﺷﺶ داده شوند.

در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮم ، ﻣﺎﺳﻮره ﻫﺎی ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت متناوب ، ﻧﻴﻢ دور ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن رواﻧﻜﺎر ﻃﻨﺎب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد .

ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﻨﺎب ﭘﻴﺶ از ﻧﺼﺐ

ﭘﻴﺶ از ﻧﺼﺐ ﻃﻨﺎب، و ﺗﺮجیحا در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ، ﻃﻨﺎب و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻃﻨﺎب با ﺳﻔﺎرش اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .

اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻃﻨﺎب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﻳﺪ کمتر از ﻣﻘﺪار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه باشد.

ﻗﻄﺮ ﻃﻨﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪون ﺑﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار آن ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .

ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ و ﺷﻴﺎرﻫﺎی درام باید وارﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش اندازه ﻃﻨﺎب ﺟﺪﻳﺪ را دارﻧﺪ و دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻧﻈﻴﺮ دﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪ اﻧﻪ ای ﺷﺪن ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای تحمل ﻃﻨﺎب را دارﻧﺪ .

ﺑﺮای ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی عملکرد ، ﻗﻄﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﻴﺎرﻫﺎی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ باید % ۵ تا % ۱۰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻲ ﻃﻨﺎب و در ﺣﺎﻟﺖ ایده آل % ۱ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻗﻄﺮ واﻗﻌﻲ ﻃﻨﺎب باشد.

ﺼﺐ طناب در بازرسی سیم بکسل جرثقیل

در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب از روی ﻣﺎﺳﻮره و / ﻳﺎ ﻧﺼﺐ آن، ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از پیچش ﻃﻨﺎب در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﭽﺶ ﺧﻮد ﻳﺎ در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . اﺟﺎزه رﺧﺪاد ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﺎب ، ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ و ﻳﺎ ﭘﻴﭽﺶ در ﻃﻨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻨﺎب را در وﺿﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ .

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی از ﭼﻨﻴﻦ معایبی، ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ در ﻳﻚ ﺧﻂ راست ( از روی ماسوره) ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ در آن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد . ( ﻃﻨﺎب داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﻛﺸﺶ باشد.)

طناب های ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه روی ﻳﻚ ﻛﻮﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ روی ﻣﻴﺰ ﮔﺮداﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺧﻂ راﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ شود.

هر ﭼﻨﺪ ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل طناب کویل ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻃﻨﺎب را ﻣﻲ ﺗﻮان آزاد ﻛﺮده و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻃﻨﺎب را ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن روی زﻣﻴﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻛﺮد

ﻃﻨﺎب ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ از کویل ﻳﺎ ﻣﺎﺳﻮره ای ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ روی زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻗﺮﻗﺮه روی زﻣﻴﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﻮد .

ﺑﺮای آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺎﺳﻮره ﻗﺮار دارد، ﻣﺎﺳﻮره و ﻣﺤﻮر ﭼﺮﺧﺶ و اراﺑﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ حد اﻣﻜﺎن دور از ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻳﺎ وﻳﻨﭻ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﺛﺮ زاوﻳﻪ ﺑﺎزﭘﻴﭽﺶ به ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ رﺳﻴﺪه و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﭘﻴﭽﺸﻲ آن، ﻛﺎﻫﺶ یابد .

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ( ﻣﺜﻼً ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎرج از رده) و ﻋﺪم اﺟﺎزه ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ، ﻃﻨﺎب را از ورود ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﺧﺎک و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ کنید.

ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻳﻚ ﻣﺎﺳﻮره ﻃﻨﺎب روی زﻣﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻳﻨﺮﺳﻲ زﻳﺎدی ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺬﻳﺮ باشد ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ آراﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . ﺑﺮای ماسوره ﻫﺎی کوچک، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ” ﺗﻜﻲ ” اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .

ﻣﺎﺳﻮره ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺻﻮرت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ اﻳﻨﺮﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی ﺗﺮﻣﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ باشد .

ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻼش ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻃﻨﺎب در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﺧﻢ ﺷﻮد . ﺑ،ﻪ ﻋﻨﻮان مثال ﻃﻨﺎب ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺑﺎﻻی ﻣﺎﺳﻮره ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎﻻی درام ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻳﺎ وﻳﻨﭻ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﻮد . (ﻋﻤﻮﻣﺎ ” سر به سر ” یا” ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ” ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ( ﻳﺎ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎﺳﻮره ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ درام ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻳﺎ وینچ) ﻋﻤﻮﻣﺎ ” ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ” ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد

باز کردن اشتباه سیم بکسل جرثقیل

برای طناب هایی که بصورت چندلایه تابیده می شوند، یک کشش اولیه معادل ۵/۲ تا ۵ درصد نیروی کششی شکست کمینه طناب به آن وارد کنید، این کار کمک می کند اطمینان حاصل کنید که لایه زیرین محکم پیچیده شده و پایه محکمی برای لایه های فوقانی ایجاد کرده است. به دستورالعمل های سازنده جرثقیل برای مهار انتهای وایر به درام و نقطه قلاب خارجی پیروی کنید.

در هنگام نصب، طناب را در مقابل کشیده شدن به هر کدام از اعضای جرثقیل یا وینچ محافظت کنید.

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻃﻨﺎب ﺟﺪید

ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻃﻨﺎب ﺟﺪﻳﺪ درﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻠیه ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨند.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ اﺟﺰاء ( آﻣﺎده ﺳﺎزی ) ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ﻛﺎر ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺎر و ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﭙﺮدازد ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﺎﻫﺶ به % ۱۰ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز ﻛﺎری ( WLL) ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﺎری

ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻨاب

ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺗﻨﺎوب ﻛﺎر، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻮع ﻃﻨﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .

در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﺎری ﻃﻨﺎب، ﭘﻴﺶ از آن ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﺧﺸﻜﻲ و ﺧﻮردﮔﻲ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد، ﻃﻨاب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮد ذیﺻﻼح ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻮد، ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص آن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ از روی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرﻧﺪ، روی درام ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ روی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی جبران ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﻮدن ﭘﻮﺷﺶ، ﭘﻴﺶ از پوشش دادن ، ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻨﺎب ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد .

ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ به ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻮع رواﻧﻜﺎر اﺻﻠﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪه ﻃﻨﺎب همخوانی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎید ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎشد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮع پوشش دﻫﻨﺪه در راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ نشده باشد ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺎزﻧﺪه و ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻃﻨﺎب راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ .

ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻃﻨﺎب ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻘﺪان (عملیات) ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﺖ، ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻳﺎ وﻳﻨﭻ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮرﻧﺪه ای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻃﻨﺎب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎشد. در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎبد.

زوال ﻣﺤﻠﻲ

زوال ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑاﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﻨﺎب ﺑﻴﺮون زده اﺳﺖ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ می گذارد، برای اجتناب از اﺛﺮ ﻣﺤﻠﻲ اﻳﻦ زوال، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ دادن آن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻋﻘﺐ آن را ﻗﻄﻊ ﻛﺮد . اﻳﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﮔﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ رشته های ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻴﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ افتد.)

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺬف ﺷﺪ، ﻣﺤﻞ آن ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم، اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و در ﻫﻨﮕﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﻨﺎب و در راﺑﻄﻪ با ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ و از رده ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﻳﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻫﺎی ﻃﻨﺎب دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻃﻮل ﻃﻨﺎب آﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻴﺘﻮان ﻃﻨﺎب را ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮد و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ را دوﺑﺎره ﻧﺼﺐ ﻛﺮد . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﻴﺶ از انجام چنین کاری باقیمانده طول طناب باید بررسی شود تا اطمینان حاصل شود تعداد لایه های کافی از طناب، در شرایط بیشینه کاری، بر روی درام جرثقیل باقی می ماند.

ایمنی و بازرسی فنی سیم بکسل و نگهداری سیم بکسل
ایمنی و بازرسی فنی سیم بکسل

نگهداری قطعات مرتبط با بازرسی سیم بکسل جرثقیل

به علاوه موارد زیر، دستورالعمل های بیان شده در دستورالعمل جرثقیل، درام های طناب و قرقره ها باید به صورت دوره ای بازرسی شوند تا اطمینان حاصل شود که بصورت آزادانه در محل خود می چرخند.

قرقره های گیر کرده یا با حرکت سخت و یا غلتک هایی که به سختی و بصورت غیر یکنواخت حرکت می کنند، باعث ایجاد سایش های شدید در طناب می شوند. قرقره های جبران کننده غیر فعال ممکن است باعث بالا رفتن غیر یکنواخت بارگذاری در مجموعه طناب شوند.

بازرسی سیم بکسل جرثقیل

در صورت عدم دسترسی به دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده جرثقیل در دفترچه راهنما و یا توسط تامین کننده طناب، اصول کلی بازرسی داده شده در بندهای ۵-۲ تا ۵-۵ باید پیروی شوند.

بازرسی چشمی روزانه

حداقل آن قسمتی از سیم که برای بکار رفتن در یکروز بخصوص در نظر گرفته شده است باید، با هدف تشخیص زوال کلی و یا آسیب دیدگی مکانیکی بازرسی شود. این بازرسی باید در محل اتصال طناب به جرثقیل انجام شود. ( به شکل الف-۲ رجوع کنید

طناب نیز باید به منظور حصول اطمینان از نشستن مناسب بر روی درام و قرقره ها و اینکه از حالت عادی عملیاتی خود خارج نشده باشند، بررسی شود.

هرگونه تغییر وضعیت قابل توجه باید گزارش شده و ﻃﻨﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﺮد ذی ﺻﻼح ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ۵ – ۳ آزﻣﻮن ﺷﻮد .

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﺎری ﺟﺪﻳﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ می ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻞ ﻃﻨﺎب ﺑﺎﺪﻳ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎزرﺳﻲ ﭼﺸمی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﮔﻴرد .

ﻳﺎدآوری – راننده / اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وارﺳﻲ ﻫﺎی روزاﻧﻪ در ﺣﺪی ﻛﻪ آﻣﻮزش دﻳﺪه اﺳﺖ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ذی ﺻﻼح در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .

ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎی دوره ای در مبحث بازرسی سیم بکسل جرثقیل

ﻛﻠﻴﺎت

ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎی دوره ای ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ذی ﺻﻼح اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎی دوره ای ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﻃﻨاب

اﻟﻒ – میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﻤﻦ درﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد آزﻣﻮن دوره ای ﻗﺮرا ﮔﻴﺮدوﻳﺎ

ب – ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ بلا ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ از ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد

ﺑﺎ ﻛﻤﻚ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎرش، روش ﻫﺎی ﭼﺸﻤﻲ و / ﻳﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، ﺷﺪت زوال ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی ) ﻣﺎﻧﻨﺪ % ۲۰ ، % ۴۰ ، % ۶۰ ، % ۸۰ % و ۱۰۰ . ( از ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻴﺎن ﺷﻮد (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ، ﻣﻴﺎﻧﻪ، زﻳﺎد، ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و ﺧﺎرج از رده ) ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻃﻨﺎب ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر و ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .

ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع زوال ﻣﻌﻤﻮل و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴری ﻫﺴﺘﻨﺪ ( ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻤﺎرش ﻳﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴری) و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮﻛﺪام را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل به صورت چشمی)

ﺗﻨﺎوب

ﺗﻨﺎوب آزﻣﻮن ﻫﺎی دوره ای ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﻮارد اطلاع داﺷﺘﻪ ﺑﺎشد :

اﻟﻒ – اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﻛﺎرﺑﺮی در ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار

ب – ﻧﻮع ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

پ – ﮔﺮوه رده ﺑﻨﺪی ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم

ت – ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻗﺒلی

ث – ﺗﺠﺎرب ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از ﺑﺎزرﺳﻲ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ

ج – ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻨﺎب در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ

چ – ﺗﻨﺎوب اﺳﺘﻔﺎده

ﻳﺎدآوری ۱ – ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎی دوره ای ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮاسته ﺷﺪه را، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس نوع و ﻳﺎ ﺗﻨﺎوب اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﻨﺎب در ﻫﺮ زﻣﺎن و / ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻮادث ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری، ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ را اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫ ﺎی دوره ای را ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻨﺪ .

ﻳﺎدآوری ۲ – ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻃﻨﺎب ﻫﺎ در دوره ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ، رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ اوﻟﻴﻪ ﻛﺎری

ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲ کنند .

ﻳﺎدآوری ۳ – برای دﻳﺪن دو ﻣﺜﺎل از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﻃﻮل زمان به ﺷﻜﻞ ۶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎیید.

داﻣﻨﻪ ﺑﺎزرسی سیم بکسل جرثقیل

ﻛﻞ ﻃﻮل ﻫﺮ ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار گیرد .

ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎ ﻃﻮل زیاد، ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ، ﻣﻴﺘﻮان ﻃﻮل در ﺣﺎل ﻛﺎر و ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ دور ﻃﻨﺎب روی درام را ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﺮد . در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی و ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﻃﻨﺎب، ﺑﻴﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، اﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻃﻮل ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ از ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓ ﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮد .

در ﻫﺮ ﺣﺎل، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط و ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺷﻮد :

اﻟﻒ – ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻃﻨﺎب ﺑﻪ درام (اﻧﺘﻬﺎی طناب

ب – در اﻃﺮاف و ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ طناب

پ – ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از روی ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻗﺮه ﻋﺒﻮر ﻣﻲ کنند.

ت – ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از داﺧﻞ ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر اﻳﻤﻦ ﻗﺮﻗﺮه ای ﻋﺒﻮر ﻣﻲ کنند.

ث – ﺑﺨش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻼب ﻣﻲ ﮔﺬرﻧﺪ

ج – در مواردی ﻛﻪ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﺻﻲ را ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺑﺎر ﺑﺮداری روی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ

چ – ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻃﻨﺎب که روی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ گیرد.

ح – ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد

خ – ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﺮ روی درام ﺗﺎﺑﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ( Cross over zone ) ﺑﺮای درام ﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻻیه

د-ﻫﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺎرﺟﻲ (نظیر دهانه مخازن کشتی) ﻗﺮار دارﻧﺪ

ذ- ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺣﺮارت ﻗﺮار دارد

ﻳﺎدآوری – ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺨﺼﻮص و دﻗﻴﻖ دارﻧﺪ، ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻟﻒ را ببینید .

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ ﻣﻀﺮ داﺧﻠﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎب ﻃﻨﺎب ﺑﺎز ﺷﻮد، اﻳﻦ

ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻓﺮاوان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ از آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻃﻨﺎب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد

ایمنی و بازرسی فنی سیم بکسل و نت
ایمنی و بازرسی فنی سیم بکسل و نت

ﺑﺎزرﺳﻲ درﻣﺤﺪوده ﻳﺎ در ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ طناب :

ﻃﻨﺎب باید در ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ، به ﻋﻠﺖ آﺛﺎر ﻟﺮزش، ﺳﺎﻳﺮ آﺛﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، از ﻧﻈﺮ آﻏﺎز ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ، آسیب ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ . ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ درﻓﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺷﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﺳﻴﻢ ها، ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ نظیر ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﻢ در ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ دارد، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد . ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔیرد .

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﭼﺸﻤﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﻲ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺗﺮک در ﻣﻮاد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﻟﻐﺰش ﺑﻴﻦ ﻃﻨﺎب و ﺑﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ شوند.

ﭼﺸﻤﻲ ﻫﺎی ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل در ﺧﺎرج ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺮوﻃﻲ درﮔﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻘﺎط ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد.

ﺳﻮاﺑﻖ بازرسی سیم بکسل جرثقیل

ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ دوره ای ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﻲ ﻃﻨﺎب ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪو ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻌﺪی را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺑﺎزرﺳﻲ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ای اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ آن اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻃﻨﺎب و / ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﻨﺎب و / ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ در ﺑﺎزرﺳﻲ دوره ای ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ، ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻛﺎر و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح، ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار گیرد

ﻳﺎدآوری – ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﻳﻨﭻ ﺑﺎ ﻃﻨﺎب دوﺑﻞ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻃﻨﺎب ﺗﻌﻮﻳﺾ

شوند. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرج از رده ﺷﺪن رﺳﻴﺪه باشد ، اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻨﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﻨﺎب ﻗﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽ ﻨﻴﻦ ﺧﻮاص ﻛﺸﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ آن دارد ، اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﺪاری از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ از روی درام ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ گذارند .

ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن جرثقیل ﺑﺮای ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از۳ ﻣﺎه ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل باشد ، ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺠدﺪ ، ﻃﻨﺎب ﻫﺎ باید ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ دوره ای ﺑﻪ ﺷﺮﺣﻲ ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ ۵ – ۳ ﺗﻌﺮﻳﻒ شده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .

آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻏﻴﺮ مخرب

آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻏﻴﺮ مخرب ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﭼﺸﻤﻲ برای ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻃﻨﺎ ب ﻛﻪ دﭼﺎر زوال اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ به ﻛﺎر رود . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ

ﻛﻪ از آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻃﻨﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﺎری ﺧﻮد ﻣﻮرد آزﻣﻮن اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار گیرد( ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ سازنده ، در زﻣﺎن ﻧ ﺼﺐ ﻃﻨﺎب ﻳﺎ ترجیحا ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻃﻨﺎب باشد) و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ مرجع (در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﺎم ” اﻣﻀﺎی طناب ” ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ) ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار گیرد.

ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺎرج از رده کردن

ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮد

سیم های شکسته ای که در اثر کار کردن نشکسته اند

در اثر حمل و نقل، انبارش، جابجایی، نصب و تولید رشته های سیم ممکن است بشکنند. در چنین مواردی، شکست سیم های ﺗﻜﻲ نتیجه قرارگیری در شرایط کاری نیست، مانند خستگی خمشی که عمده مقادیر ارائه شده در جداول ۳ و ۴ بر اساس آن ارائه شده اند، در زمان بازرسی برای سیم های شکسته، آنها به صورت عادی شمارش نمی شوند. وجود آنها در صورت کشف شدن، باید ثبت شود چون ممکن است در آینده مفید واقع شود.

در صورتی که چنین سیم های شکسته ای با انتهای خارج شده از طناب شناسایی شدند و این طور به نظر آمد که رها کردن آن ها بدون توجه ممکن است باعث ایجاد آسیب موضعی گردد، این سیم ها باید حذف شوند.

ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ طناب

ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻃﻮل

ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﻻﻳﻪ روی درام پیچیده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و / ﻳﺎ از درون ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺮ رﻧﮓ در جدول ۵ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ . آنها ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ گذار(طول) ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ، و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎیی از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ پیچیده ﺷﺪن روی درام ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻃﻼق ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .

ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ، ﻗﻄﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﻨﺎب ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ سایت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه باشد . ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ و ﺑﻴﺎن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی از ﻗﻄﺮ ﻃﻨﺎب، در ۶ – ۳ – ۲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

انواع سیم بکسل
انواع سیم بکسل

بازرسی سیم بکسل جرثقیل

بازرسی سیم بکسل نقش مهمی در افزایش عمر آن و ایمنی سیم بکسل ایفا می‌نماید. به جهت گستردگی کاربرد سیم بکسل و تجهیزات جانبی مربوطه در تاور کرین، جرثقیل سقفی و بسیاری از ماشین آلات دیگر،‌ ایمنی سیم بکسل حائز اهمیت فراوانی است. رعایت این نکات ایمنی و بازرسی سیم بکسل به صورت روزانه توسط کاربران انواع جرثقیل ها می تواند در کاهش حوادث مربوطه سهم بسزایی داشته باشد.

افراد مجاز به بازرسی سیم بکسل  و فواصل بازرسی

 • فقط پرسنل آموزش دیده (بازرسان مجاز و اپراتورهای ماهر) مجاز به بازرسی سیم بکسل از لحاظ احراز شرایط ایمنی سیم بکسل مندرج در استانداردهای مربوطه هستند.
 • سیم بکسل باید در زمان نصب نیز مورد بازرسی قرار گیرد.
 • سیم بکسل باید روزانه و در ابتدای هر شیفت کاری توسط اپراتور به صورت چشمی بازرسی گردد.
 • نتایج بازرسی های روزانه بایستی در دفترچه مربوط به دستگاه ثبت شود.

بازرسی سیم بکسل

روش اجرایی بازرسی سیم بکسل به صورت چشمی

 • بازرسی سیم بکسل به صورت چشمی با استفاده از دستمال تنظیف (rag-and-visual) می‌تواند برای بازرسی صدمات خارجی به سیم بکسل و تشخیص شکستگی وایرها استفاده شود. پس از انجام این تست نیاز است که سیم بکسل را متوقف کرده و محل مورد نظر را به صورت چشمی نیز بررسی کنیم. به یاد داشته باشیم که برای بازرسی شکستگی سطحی سیم بکسل نیاز است که حتماً بازرسی چشمی نیز انجام شود زیرا همه شکستگی های وایر در سیم بکسل به دستمال تنظیف گیر نمی کنند.

شکستگی وایرها در سیم بکسل

 • قطر سیم بکسل را اندازه گیری کنید و آن را با قطر اولیه (اسمی) سیم بکسل مقایسه کنید. اگر این دو اندازه با هم متفاوت هستند،‌ این تفاوت در قطر،  نشانگر شکست وایرهای خارجی و یا داخلی سیم بکسل می باشد. کاهش قطر سیم بکسل در تاور کرین مطابق استاندارد ASME B30.3 به میزان ۵% قطر اسمی ، مجاز بوده و بیشتر از آن باید سیم بکسل تعویض شود.
 • هرگونه خراش،‌ خوردگی، ایجاد حفره و وضعیت روغنکاری سیم بکسل را به صورت چشمی بررسی نمایید. مارلین اسپایک (Marlin Spike) را از زیر یکی از رشته های سیم بکسل وارد کرده و بچرخانید تا یک رشته از سیم بکسل را از جای خود بلند کرده و سیم بکسل باز شود و بتوانید آن را بازرسی نمایید.

باز کردن سیم بکسل با استفاده از Marlin Spike

روش استفاده از Marlin Spike

(مترجم: روش بازرسی چشمی سیم بکسل با استفاده از دستمال تنظیف به این صورت است که سیم بکسل را با سرعت خاصی از میان دستمال تنظیف عبور می دهیم، اگر هر یک از وایرهای داخلی مجموعه سیم بکسل دچار شکستگی شده باشند، سطح زبری ایجاد کرده و باعث می شود که دستمال تنظیف در آن قسمت گیر کند. به این روش، شکستگی های ریز سیم بکسل به راحتی قابل شخیص خواهد بود

پایان عمر سیم بکسل

سیم بکسل را در محلی که بیشترین میزان فرسایش حادث شده است به دقت بررسی نمایید. در صورتی که هر یک از موارد زیر مشاهده گردید سیم بکسل باید تعویض گردد:

 • در سیم بکسل های مورد استفاده در درام ها و قرقره ها، شش شکستگی وایر یا بیشتر در یک گام سیم بکسل و یا سه شگستگی وایر یا بیشتر در هر رشته در یک گام.

وایر، رشته، رشته مرکزی و گام سیم بکسل

 • در سیم بکسل هایی که همیشه آویزان هستند و بار عمودی را تحمل می کنند، سه شکستگی وایر یا بیشتر در هر گام.
 • سایش بیش از ۱/۳ قطر اسمی سیم بکسل.
 • پیچ خوردگی، خرد شدن،‌ قطع شدن، باز شدن رشته ها، ایجاد حالت قفس پرنده (Bird Caging) و هرگونه آسیب فیزیکی که شکل ظاهری سیم بکسل را تغییر داده است.

ایجاد حالت قفس پرنده (Bird Caging)

 • آسیب های ناشی از اعمال حرارت مستقیم به سیم بکسل (سیم بکسل را از لحاظ عدم وجود سوختگی سطحی و یا تغییر رنگ فلز بررسی نمایید
 • کشیدگی بیش از حد و کاهش قطر ناگهانی در مقطعی از سیم بکسل.
 • هرگونه گره و اتصال ناصحیح دو سیم بکسل به یکدیگر (اتصال سیم بکسل ها به یکدیگر به روش چشمی- eye splices – از این قائده مستثنی می باشند
 • هرگونه اتصال و قلاب کردن سیم بکسل مغایر با دستورات سازنده، بار مجاز، قطر و ابعاد آن.

عوامل شکست سیم بکسل

 • ساییده شدن سیم بکسل به قطعاتی مانند درام و قرقره ها (در صورتی که ابعاد سیم بکسل متناسب با درام و قرقره ها انتخاب نشود
 • خوردگی ناشی از عدم روغنکاری ، روغنکاری ناکافی و یا استفاده از روغن نامناسب یا گریس و همچنین تماس با حرارت بیش از حد و رطوبت. دمای بالای ۱۲۰ درجه سانتیگراد می تواند باعث خشک شدن رشته مرکزی کنفی سیم بکسل شده و نهایتاً به شکست سیم بکسل منجر شود.
 • خستگی ناشی از خم شدن مداوم سیم بکسل حتی تحت شرایط کارکرد نرمال.
 • اعمال بار بیش از حد مجاز تحمل سیم بکسل، برای اطلاع از حد مجاز کارکرد سیم بکسل به توصیه های سازنده مراجعه نمایید.
 • استفاده ناصحیح از سیم بکسل که منجر به ایراد صدمات مکانیکی مانند خرد شدن، بریده شدن و کشیدگی می شود.
 • استفاده از سیم بکسل هنگامی که منجمد شده است. اگر دمای کارکرد زیر ۱۵٫۵ درجه سانتیگراد است، برای تأمین ایمنی سیم بکسل، برای قلاب کردن آن باید به توصیه های سازنده در آن شرایط کاری مراجعه شود.
 • تاب خوردگی های ناشی از نصب غیر صحیح سیم بکسل، رها کردن ناگهانی بار و گره زدن سیم بکسل برای کوتاه کردن آن. در صورت باز کردن گره ایجاد شده در سیم بکسل، محل گره به شدت ضعیف شده و ایمنی سیم بکسل کاهش می یابد، بهترین راه برای رفع این عیب و تأمین ایمنی سیم بکسل تعویض آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.